Manifest za spravedlivé digitalizační příležitosti

Široká koalice vyzývá tvůrce rozhodnutí EU, aby zajistili skutečně rovné podmínky na poli digitalizace pro přístup k palubním údajům vozidel.

Konkurence, inovace a zájmy zákazníka musí být středem zájmu jednotného digitálního trhu EU.

Níže podepsanou koalici subjektů automobilového průmyslu a služeb mobility, pojišťoven, řidičů - spotřebitelů a představitelů malých a středních podniků (SME) spojuje obava, že v současné době nejsou účinná hospodářská soutěž, inovace a svobodná volba zákazníka středobodem diskusí o technických řešeních pro spravedlivý a rovný přístup k palubním datům a funkcím propojených automobilů.

V čem spočívá problém? Ve stále více digitalizovaném automobilovém průmyslu začíná konkurenční boj ve vozidle, ve kterém kvalita dat určuje kvalitu služeb. Aby byli schopni nadále nabízet vysokou úroveň konkurenceschopných služeb požadovaných svými zákazníky, musí mít všichni nezávislí provozovatelé v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu možnost soutěžit za stejných podmínek s výrobci vozidel přístupem k vozidlu, jeho datům a funkcím nezávislým a nezkresleným způsobem. To vyžaduje tři klíčové možnosti/schopnosti:

 • Přímý přístup (v reálném čase) k bezodkladným palubním údajům,
 • obousměrná komunikace s vozidlem a jeho funkcemi a
 • možnost bezpečně a zabezpečeně interagovat s řidičem (prostřednictvím přístrojové desky nebo hlasových povelů), ke splnění nabízených služeb.

Tento interoperabilní přístup umožní vývoj nových konkurenceschopných digitálních produktů a služeb, což povede ke skutečné možnosti výběru pro spotřebitele.

Všechny tyto schopnosti by nicméně nebyly možné v modelu navrhovaném výrobci vozidel, tzv. ‘Extended Vehicle’ (rozšířené vozidlo). Ten pouze vede veškerou budoucí komunikaci a přístup k datům prostřednictvím serveru výrobce vozidla. Pouze část dat generovaných vozidlem by byla zasílána nezávislým poskytovatelům služeb, buď přímo, nebo prostřednictvím B2B ´neutrální´ serverové platformy (koncept „NEVADA“).

Úvodní kontroly skutečného stavu automobilů na dálku ukázaly, že to neumožňuje přímou komunikaci v reálném čase s vozidlem/funkcemi/řidičem, což je stále více zapotřebí pro neodkladné operace nebo prognostiky a jako přínos k vylepšování bezpečnosti silničního provozu a podpoře ´zelené digitální ekonomiky´. Namísto toho to dává výrobcům vozidel plnou kontrolu nad libovolným rozhodnutím jak, kdy a komu bude poskytnut přístup k (především shromážděných a již vyhodnoceným/zpracovaným) datům.

Koncept ‘Extended Vehicle/NEVADA’ by tudíž zamezil všem ostatním poskytovatelům služeb ´kolem auta´ v nabízení konkurenceschopné služby zákazníkům, jelikož by zákazníci mohli autorizovat sdílení jen malé části palubních dat generovaných jejich vozidlem s nezávislými poskytovateli služeb, ve srovnání s daty dostupnými výrobcům vozidel. Navíc nadále omezují konkurenceschopné služby zpoždění, náklady a smluvní podmínky ukládané ExVe.

Jaké je řešení?

Věříme, že správnou cestou kupředu jsou ´ve vozidle interoperabilní, standardizovaná platforma s otevřeným přístupem´ a její rozhraní tak, jak byly představeny ve zprávě ze studie TRL (Technology readiness levels - úroveň technologické připravenosti, pozn. překladatele) Komise a podpořeny nezávislými studiemi (např. zpráva Oversee). Toto řešení by zajistilo stejnou vysokou úroveň bezpečnosti, zabezpečenosti, spolehlivosti a ochrany dat, jaké používají sami výrobci vozidel, a navíc by zabezpečilo spravedlivou volbu spotřebitele, hospodářskou soutěž, inovace a bezpečnost silničního provozu. Je to palubní telematický systém, co umožňuje, aby byly aplikace bezpečně a zabezpečeně implementovány do vozidla, a to činí decentralizovanou komunikaci do/z vozidla s alternativními poskytovali služby možnou po přímém souhlasu zákazníka. Skutečnost: Mnoho výrobců automobilů již nyní umožňuje vybraným třetím stranám provozování jejich vlastních systémů a aplikací ve vozidlech. To dokazuje, že je bezpečný a zabezpečený přímý přístup možný bez narušení funkcí vozidla.

Dochází čas: Vyzvěte k činům!

Čas nám utíká. Rozhovory B2B jak mezi výrobci vozidel a dodavateli originálních dílů nebo nezávislými provozovateli ve skupině pro normalizaci ISO (International Organisation for Standardisation - Mezinárodní organizace pro normalizaci, pozn. překladatele) nedokázaly zajistit žádný smysluplný výsledek. Ani nezávislá ´neutrální´ serverová platforma B2B nedokáže napravit hluboká systémová selhání konceptu Extended Vehicle. Na trzích s nevyváženou mocí u jedné strany, výrobců vozidel, kteří mají privilegovanou kontrolu nad daty, je zapotřebí legislativa k zajištění rovných podmínek.

Je nesmírně důležité začít nyní pracovat na tom, aby bylo zavedeno řešení kdy množství připojených vozidel, podporované uvedením eCall, zasáhne za pár let trhy automobilových služeb a mobility. Toto měl na mysli Evropský parlament v březnu, když přijal zprávu komise EP TRAN o kooperativních inteligentních dopravních systémech /EP TRAN Committee Report on Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS)/, která vyzývá Evropskou komisi, aby vydala legislativní návrh na přístup k palubním datům a zdrojům do konce roku.

O co žádáme?

Vyzýváme politické činitele EU a především Komisi EU, aby do balíčku Data or Third Mobility Package (např. CAD - EU Strategy on Connected and Automated Driving - strategie EU ve věci připojeného a automatizovaného řízení) zahrnula následující ´Vysokoúrovňové principy a požadavky´ (‘Highlevel Principles and Requirements’), aby tak budoucí legislativní aktivity vedly k interoperabilní telematické platformě a jejím rozhraním a poskytovaly:

 1. Rovné možnosti pro všechny poskytovatele efektivně nabízet služby vlastníkům/řidičům vozidel pro následný výběr a autorizaci, což zajistí volný spotřebitelský výběr, zatímco budou respektovány všechny zákonné požadavky (např. GDPR, vyhnutí se rušení řidiče).
 2. Přímý přístup v reálném čase k palubním datům a funkcím ve vozidle prostřednictvím ve vozidle interoperabilní, standardizované, bezpečné a zabezpečené platformy s otevřeným přístupem pro vzdálenou obousměrnou komunikaci se třetí stranou, poskytovatelem služby.
 3. Rozsah a kvalita dat/funkcionality budou přinejmenším stejné, jako používají pro vlastní vzdálené služby výrobci vozidel.
 4. Přístup k zobrazení vozidla a/nebo hlasové povely musí být zaveden tak, aby umožňoval přímou bezpečnou komunikaci s řidičem.
 5. Žádné monitorování dat a komunikace používané nezávislými aplikacemi ze strany výrobce vozidla.

Jako další konkrétní krok vyzýváme Komisi, aby přijala řádnou definici dálkové diagnostické podpory (Remote Diagnostic Support)…

Následně po přijetí nové směrnice schvalování typu vozidla (Vehicle Type-Approval Regulation), zahájilo Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky /Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)/ diskuse s nezávislými provozovateli a výrobci vozidel, aby detailněji definovali vzdálenou diagnostickou podporu (Remote Diagnostic Support - RDS). V tomto kontextu vyzýváme Evropskou komisi, aby zajistila, že nám definice RDS umožní vzdáleně přímo a obousměrně komunikovat s vozidlem prostřednictvím standardizovaného rozhraní ve vozidle za účelem provedení vzdálené diagnostické analýzy a podpůrné komunikace s řidičem. Zásadně odmítáme pokusy výrobců vozidel uchovat svůj monopolistický koncept Extended Vehicle v legislativě EU (odkazováním k ISO 20080, která je založená na konceptu Extended Vehicle).

…v kombinaci s dočasným řešením:

V krátkodobějším horizontu a za účelem zajištění základního „práva dělat obchod“ s nějakými základními možnostmi přístupu k vozidlu a jeho datům pro nezávislé provozovatele v rámci celého dodavatelského řetězce automobilového průmyslu navrhujeme ´dočasné řešení´:

„Výrobci vozidel od 1. 1. 2020 poskytnou nediskriminační přístup nezávislým poskytovatelům služeb k telematickým systémům ve vozidle tak, jak je sami používají, a k těm systémům a rozhraním ve vozidle, které poskytují jiným třetím stranám (poskytovatelům služeb) k přístupu k palubním datům a funkcím ve vozidle, tedy ve smyslu rozsahu dat, kvality a funkčnosti.

Nezávislí poskytovatelé služeb budou respektovat bezpečnostní a zabezpečovací specifikace přístupu tak, jak jsou nastaveny výrobcem vozidel pro jejich vlastní telematický systém ve vozidle, nebo tak, jak jsou používány u stávajících třetích stran“.

* * * *

Pokrok je jasný a dosažitelný v krátkém časovém rámci. EU může dostát svým legislativním a zastřešujícím politickým závazkům pro skutečnou možnost výběru spotřebitele, nezávislé podnikání, účinnou hospodářskou soutěž, bezpečnost silničního provozu a podpořit inovace u všech služeb „kolem aut“ tím, že:

 • zakotví Vysokoúrovňové principy (High Level Principles) do balíčku Data Third Mobilityk dlouhodobému cíli zavést interoperabilní telematickou platformu;
 • nyní přijme řádnou definici vzdálené diagnostické podpory (RDS);
 • a v mezičase tím, že bude garantovat nediskriminační přístup ke stávajícím telematickým systémům ve vozidlech, používaným výrobci vozidel nebo jejich vybranými třetími stranami.

Brusel, 19. dubna 2018

Undersigned Industry and Consumer Associations:

ADPA ADPA – the European Independent Data Publishers Association aims to ensure fair access to automotive data and information and to provide competitive framework conditions for independent data publishers. This will allow the publishers to be able to design and provide competitive, innovative and multibrand products and services to operators of the automotive aftermarket. Contact: Laurence Eeckhout – EU Affairs Manager – laurence.eeckhout@adpa.eu – tel: +32 2 761 95 16.
CECRA CECRA - the European Council for Motor Trades and Repairs - is the European Federation representing the interests of the motor trade and repair businesses and European Dealer Councils on behalf of vehicle dealers for specific makes. Its main aim is to maintain a favourable European regulatory framework for the enterprises of motor trade and repair businesses it represents. Contact: Bernard Lycke – Director General – Bernard.lycke@cecra.eu – tel: +32 2 771 96 56.
CITA CITA is the international association of public and private sector organisations actively practicing compulsory inspection of in-service motor vehicles and their trailers, or with responsibility for authorising and supervising inspection organisations. CITA has defined its vision as enabling its members to play an influential role in the development and implementation of policies for safe and sustainable road usage. This vision will be supported by CITA’s Mission to provide the forums to create, assess and promote best practice, ensuring safe and compliant vehicles throughout their life cycle. Contact: Eduard Fernandez - Executive Director - e.fernandez@citainsp.org - +32 2 469 06 70.
EGEA EGEA - the European Garage and test Equipment Association represents both manufacturers and importers of tools and equipment for the repair, servicing and technical inspection of vehicles, as an integral part of supporting the automotive industrial value chain. Its role is to provide a healthier environment for the garage and test equipment industry throughout Europe and a stronger support to ensure competitive consumer choices for affordable mobility against the background of the increasing vehicle technology and complexity. Contact: Eléonore van Haute – Secretary General – Eleonore.vanhaute@egea-association.eu – tel: +32 2 761 95 15.
ETRMA ETRMA is the voice of tyre and rubber goods producers to various European institutions. ETRMA activities focus on the following key interdependent areas: representation, co-ordination, communication, promotion and technical liaison. The primary objective of ETRMA is to represent the regulatory and related interests of the European tyre and rubber manufacturers at both European and international levels. ETRMA is the sole interlocutor, specifically designated by the European tyre and rubber producers to carry out this critical task. Contact: Fazilet Cinaralp - Secretary General - f.cinaralp@etrma.org and Marianna Faino - Coordinator Environment & Transport - m.faino@etrma.org – tel: +32 2 218 49 40.
FIA The FIA is a worldwide federation of Motoring and Touring Clubs. The FIA Region I represents the interest of these members as motorists, public transport users, pedestrians and tourists in Europe. Its primary goal is to secure a mobility that is safe, affordable, sustainable and efficient. Contact: Chris Carroll – Policy Director – ccarroll@fia.com – tel: +32 2 282 08 18.
FIGIEFA FIGIEFA is the international federation of independent automotive aftermarket distributors. Its members represent retailers and wholesalers of automotive replacement parts and components and their associated repair chains. FIGIEFA’s aim is to maintain free and effective competition in the market for vehicle replacement parts, servicing and repair.
Contact: Sylvia Gotzen – Chief Executive – Sylvia.gotzen@figiefa.eu – tel: +32 2 761 95 10.
INSURANCE EUROPE Insurance Europe is the European insurance and reinsurance federation. Through its 35 member bodies — the national insurance associations — Insurance Europe represents all types of insurance and reinsurance undertakings, e.g. pan-European companies, monoliners, mutuals and SMEs. Insurance Europe, which is based in Brussels, represents undertakings that account for around 95% of total European premium income. Insurance makes a major contribution to Europe’s economic growth and development. European insurers generate premium income of €1 200bn, directly employ over 975 000 people and invest nearly €9 800bn in the economy. Contact: Thomas Gelin - Policy Advisor - Tel: +32 2 894 30 48 - Gelin@insuranceeurope.eu
LEASEUROPE Leaseurope - the European Federation of Leasing Company Associations- represents both the leasing and automotive rental industries in Europe. The scope of products covered by Leaseurope members’ ranges from hire purchase and finance leases to operating leases of all asset categories (automotive, equipment and real estate). It also includes the short-term rental of cars, vans and trucks. Contact: Richard Knubben - Director – r.knubben@leaseurope.com – tel: +32 2 778 05 68.
UEAPME UEAPME is the employers’ organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. UEAPME is a recognised European Social Partner. It is a non-profit seeking and non-partisan organisation. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates 67 member organisations from 34 countries consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. UEAPME represents about 12 million enterprises, which employ around 55 million people across Europe. Contact: Dieter Grohmann – Director Communication and Media - d.grohmann@ueapme.com - +32 2 285 07 05 and Véronique Willems - Secretary General - v.willems@ueapme.com - +32 2 285 07 22.
UEIL UEIL (the Union of the European Lubricants Industry) represents the interests of the lubricants industry in Europe, with a special focus on SMEs and independent companies that produce lubricants and metal processing fluids essential for the automotive and industrial sectors. Contact: François Guegan - Competition Committe Vice-Chairman - francois.guegan@cipelia.com - +32 2 761 66 85.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace