AKTUÁLNÍ INFORMACE

AUTOSHOW PRAHA proběhne ve dnech 12. – 14. 4. 2019 v PVA EXPO PRAHA

5.3. 2019

Tradiční česká automobilová přehlídka AUTOSHOW PRAHA vstupuje do svého  22. ročníku s několika zásadními novinkami.


SISA poskytlo záštitu výstavě AUTOSHOW Praha

20.2. 2019

SISA - sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky poskytlo záštitu výstavě AUTOHOW Praha, která se uskuteční ve dnech 12. - 14. dubna 2019 na výstavišti v Letňanech.


SISA jednala

8.11. 2018

Ve čtvrtek 8. listopadu se sešli zástupci členských firem sdružení importérů a dovozců součástí automobilů a servisní techniky k zasedání valné hromady sdružení. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který rozhoduje o základních cílech sdružení a jeho strategii.

V úvodu zasedání vystoupil Ing. Jiří Počta, vedoucí oddělení odboru 150 Ministerstva dopravy ČR, který seznámil přítomné se změnami legislativy, ke kterým došlo v průběhu letošního roku v oblasti silniční dopravy a schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Na jeho vystoupení navázal Ing. Vladimír Rybecký, šéfredaktor časopisu Autoservis a AUTOWEEK.cz. Zajímavou formou přednesl stručnou informaci o současných trendech v automobilovém odvětví. V diskusi odpověděl na několik dotazů z pléna.

Valná hromada potom projednala a schválila zprávu představenstva o své činnosti v období od ledna 2018, zprávu o hospodaření sdružení, plán aktivit pro rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2019. Z plánu aktivit lze jmenovat: bojovat s projevy nekalosoutěžního jednání, spolupodílet se na tvorbě legislativy, jako člen mezinárodní federace FIGIEFA pokračovat v jednáních o odstranění bariéry pro prodej karosářských dílů v ČR, zasazovat se o nediskriminační přístup k technickým informacím pro opravy a údržbu motorových vozidel.


Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

25.8. 2016

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů

 

 

 

Díky povinnému celoevropskému zavedení systému e-Call do všech nových osobních vozidel naplánovanému na rok 2018 se urychlí zavádění telematických technologií a rozvoj směrem k „inteligentním připojeným vozidlům“. Základní telematické funkce systému e-Call se snadno dají rozšířit tak, aby poskytovaly širokou škálu služeb na dálku, jako jsou dopravní informace, rezervace hotelů, směrování na nejbližší parkoviště, programy pojištění založené na způsobu využití, asistenční služby v případě poruchy vozidla nebo – v případě poprodejních služeb v automobilovém průmyslu – diagnostiku na dálku nebo prediktivní údržbu.


Povrchové úpravy vozidel v opravárenských a výrobních lakovnách s roční spotřebou těkavých látek do 15 tun

22.3. 2016

V desetiletém předstihu avizovala Evropská unie všem výrobcům a distributorům nátěrových hmot, že dojde ke značnému omezení nadlimitních („neekologických“) technologií, které budou nahrazeny podlimitními („ekologickými“), s cílem  snížit emise těkavých látek do ovzduší na minimum. Na základě direktiv EU vyšla již v roce 2002 v České republice příslušná ekologická legislativa, jejímž cílem bylo snížení emisí těkavých organických látek z lakoven do ovzduší. Ta definovala i datum realizace formou radikálního omezení dovozu stávajících technologií k 1. 1. 2007 a jejich dopotřebování s následnou likvidaci zbytků do konce téhož roku. Od 1. 1. 2008 měly být na trhu České republiky (až na povolené výjimky) zpracovávány pouze technologie „ekologické“.  Jelikož se to v plné míře nedařilo a dodnes nepodařilo, bylo přikročeno k několika změnám uvedené legislativy ve prospěch lepší srozumitelnosti a jednoznačnosti (pro distributory a zpracovatele nátěrových hmot a pro kontrolní orgány). Věřme, že konečně dojde k omezení nerovné (nekalé) soutěže, jejíž jsme svědky.


Často kladené otázky

3.6. 2015

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout.