Často kladené otázky

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout.

ZÁRUKY

Předpisy EU stanoví tuto obecnou zásadu: aby mohly dohody o kvalitativní selektivní distribuci využít výjimky z pravidel hospodářské soutěže EU, záruka výrobce vozidla nesmí být podmíněna tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci sítí autorizovaných autoservisů výrobce vozidla.

Podobně nesmějí záruční podmínky požadovat použití náhradních dílů se značkou výrobce, pokud jde o výměny, na něž se nevztahují záruční podmínky. Tyto dva typy omezení týkající se oprav nebo dílů, mohou způsobit, že dohoda mezi výrobcem vozidla a jeho obchodními zástupci či autorizovanými servisy bude porušovat pravidla hospodářské soutěže EU.

Tato obecná zásada je podložena úvahou, že takové chování může vyústit ve vyloučení nezávislých autoservisů z trhu nebo uzavření alternativních cest pro výrobu a distribuci náhradních dílů, což by v konečném důsledku mohlo mít dopad na cenu, kterou spotřebitelé zaplatí za servis oprav nebo údržby.

Závisí posouzení omezení týkajících se oprav nebo dílů na tom, zda jsou tato omezení stanovena v kupní smlouvě, nebo v servisní knížce či záručním listě?

Nikoli. V praxi nemusí být omezení týkající se oprav nebo dílů obsaženo v kupní smlouvě, ale spíše v jiném dokumentu, jako je servisní knížka nebo záruční list.

Hodnocení těchto omezení je v zásadě stejné bez ohledu na dokument, ve kterém se objeví. Takovéto omezení povede pravděpodobně k tomu, že se spotřebitel bude domnívat, že záruky se zruší, pokud servisní práce provede nezávislý servis nebo se použijí náhradní díly jiných značek. Tato skutečnost dále pravděpodobně povede k vyloučení těchto subjektů z trhu nebo k uzavření blízkých alternativních cest pro distribuci náhradních dílů.

Výrazem „dodavatel(é) vozidla“ se v tomto dokumentu obvykle označuje výrobce (výrobci) vozidla, ale může rovněž zahrnovat další kategorie účastníků trhu, jako jsou dovozci nebo hlavní obchodní zástupci (s ohledem na maloobchodníky („sub-dealers“)).

Liší se posouzení omezení týkajících se oprav nebo dílů, jsou-li uvedena v rozšířené záruce vydané schválenou sítí při prodeji vozidla nebo krátce po něm?

Nikoli. Skutečnost, že omezení týkající se oprav nebo dílů nejsou stanovena v rámci záruky poskytnuté dodavatelem vozidla, nýbrž jsou namísto toho uvedena v rozšířené záruce vydané schválenou sítí v okamžiku prodeje vozidla (nebo krátce poté), obvykle nemá vliv na hodnocení uvedených omezení.

Pokud se výrobci vozidel či jejich dovozci, prodejci a autorizované servisy dohodnou, že budou nabízet záruční režim a dotčené záruky obsahují omezení týkající se oprav nebo dílů, pravděpodobně to povede k vyloučení nezávislých autoservisů z trhu nebo k uzavření alternativních cest pro distribuci náhradních dílů. Záruční režim proto pravděpodobně způsobí nebo posílí protisoutěžní účinky dohod mezi dodavatelem vozidla a jeho obchodníky a distributory náhradních dílů.

Měl by mít spotřebitel prospěch ze záruky na vozidlo, které koupil od schváleného obchodního zástupce v jiném členském státě EU?

Ano, i když se mohou uplatnit některá omezení rozsahu záruky. Pokud by dodavatelé buď neposkytli záruky na vozidla, která spotřebitelé nakoupí od schválených obchodních zástupců v jiných členských státech, nebo smluvně nezavázali své autorizované servisy k provádění záručních prací na takových vozidlech, představovalo by to omezení prodejů a dotčené dohody o selektivní distribuci by byly pravděpodobně v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU.

Liší se hodnocení omezení týkajících se dílů u prací, na něž se nevztahuje záruka, vyžaduje-li výrobce vozidla použití náhradních dílů (jako jsou maziva) od určitého dodavatele (místo aby stanovil, že má být použita jeho vlastní značka náhradního dílu)?

Obvykle nikoli. Takové omezení pravděpodobně bude v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU. Stejně jako omezení týkající se dílů, podle nějž je třeba použít náhradní díly se značkou výrobce vozidla jako podmínku uplatnění záruky, povede omezení týkající se dílů, podle nějž je třeba použít náhradní díly od určitého výrobce (místo jeho pouhého doporučení), pravděpodobně k uzavření alternativních cest pro distribuci náhradních dílů.

Výrobce vozidla však může oprávněně odmítnout poskytnutí záruky na základě toho, že situaci vedoucí k tvrzenému nároku zapříčinilo selhání určitého náhradního dílu dodaného alternativním dodavatelem.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace