SISA jednala

Ve čtvrtek 8. listopadu se sešli zástupci členských firem sdružení importérů a dovozců součástí automobilů a servisní techniky k zasedání valné hromady sdružení. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který rozhoduje o základních cílech sdružení a jeho strategii.

V úvodu zasedání vystoupil Ing. Jiří Počta, vedoucí oddělení odboru 150 Ministerstva dopravy ČR, který seznámil přítomné se změnami legislativy, ke kterým došlo v průběhu letošního roku v oblasti silniční dopravy a schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Na jeho vystoupení navázal Ing. Vladimír Rybecký, šéfredaktor časopisu Autoservis a AUTOWEEK.cz. Zajímavou formou přednesl stručnou informaci o současných trendech v automobilovém odvětví. V diskusi odpověděl na několik dotazů z pléna.

Valná hromada potom projednala a schválila zprávu představenstva o své činnosti v období od ledna 2018, zprávu o hospodaření sdružení, plán aktivit pro rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2019. Z plánu aktivit lze jmenovat: bojovat s projevy nekalosoutěžního jednání, spolupodílet se na tvorbě legislativy, jako člen mezinárodní federace FIGIEFA pokračovat v jednáních o odstranění bariéry pro prodej karosářských dílů v ČR, zasazovat se o nediskriminační přístup k technickým informacím pro opravy a údržbu motorových vozidel.